Bakkaunet Gård

Dette er en kort innføring i Bakkaunet Gård sin historie med vekt på å få fram litt ulike innfallsvinkler som samla sier noe om verdien som kulturminne. Gården er oppført i 1847, fredet i 1927, og er i privat eie og i bruk som bolig.

Bakkaunet var det øvre bruket på gården Skyås. Eiendommen tilhørte i middeladeren Bakke kloster og fra ca. 1680 lagmann Peter Drejer. Gården ble drevet sammen med Rønningen til 1802 da kjøpmann Matz Jenssen, handelshuset Jenssen & Co.'s grunnlegger, kjøpte den. Fra 1847 var det Jenssens sønnedatters mann, bankbokholder Anton Getz som eide Bakkaunet.

I 1997 kjøpte Sverre Farstad og Tone Lyse Bakkaunet Gård (Hovedbygningen) av familien Rønning.  Istandsetting og tilbakeføring ble påbegynt, og i 2001 ble Bakkaunet Gård seksjonert og Eierseksjonssameiet Bakkauent Gaard stiftet. Hovedhuset ble inndelt i tre seksjoner, hvorav første etasje utgjør to av seksjonene. Disse seksjonene eies i dag av hhv Nina, Tore og Snorre og Ylva og Ivan, mens annen etasjen i sin helhet eies av Sverre Farstad og Tone Lyse. Da de i sin tid kjøpte Bakkaunet Gård bodde de på Dalsenget Gård, en vernet bondegård på Elgeseter.  Da næringsinteresser presset på for å få revet Dalsenget og få bygget næringseiendom, ble det til at de solgte Dalsenget og kjøpte Bakkaunet.

Bakkaunet Gård ble bygget i 1845-47 og besto opprinnelig av fire/fem bygninger. Hovedbygningen ligger med fasaden mot nord og med inngang fra øst og fra det sør-østre hjørnet. I forlengelsen av Hovedbygget mot vest lå ”Borgstua”, et bur og i sørlig og så østlig retning for disse lå det en stall/låve. I dag er det kun hovedbygget som står på eiendommen, bygningen ble fredet i 1927. ”Borgstua” er tatt vare på ved at den er flyttet til Sverresborg, mens de øvrige bygningene er tapt.

Adkomsten til Bakkaunet Gård var opprinnelig via en allé som gikk fra Hovedbyggets fasade i nordlig retning ned til Gamle Kongevei. I dag går Stadsingeniør Dahlsgate forran husets fasade, men alléen er i behold fra andre siden av gaten og ned til det gamle hovedveiløpet.Alléen er fredet i eget fredingsvedtak. Som et lite kuriosa kan nevnes at alléen antagelig har Trondheims største tre. I henhold til Adresseavisa 30. august 2008 er det største asketreet i alléen byens største tre i volum og omkrets. Treet er for øvrig i meget godt hold.

Bakkaunet Gård sin plassering og fasade gjør den til et populært og tydelig kulturminne i bydelen. Eksteriøret framstår som, i all hovedsak, uendret fra huset ble bygget og skiller seg markant fra alle omkringliggende bygninger. Turvandrere stopper gjerne og titter og spør om huset. De tingene de oftest kommenterer om bygningen er: høy grunnmur, størrelsen på fasaden, mange store vinduer med tydelig omramminger (10 vindu/ 220 glass), utsmykka rennekasser og støpejernsbalkongen i andre etasje.
Borgstua står idag ved Sverresborg.

Hovedbygget fram til idag
Som nevnt tidligere er eksteriøret i bygningen svært godt bevart i det det er gjort få endrende inngrep etter bygging. Taket er, i samråd med fylkesantikvar-myndighetene, lagt om i 1998 med den originale taksteinen. For vinduenes vedkommende er til og med de aller fleste av over 500 glassene i behold som originale (eller i det minste fra samme tid). Bygningen har en liten balkong sentralt i fasaden. Denne er restaurert og det er tatt kopier av de spesielle støpejernsrekkverkene som rammer denne inn.

Bygget er stukturelt laget som tre komplette laftekasser, hvor midten er løftet i to fulle etasjer. De endringene som er gjort innvendig gjennom årene har i svært liten grad gjort inngrep i tømmerkassene. Det er spor av større endringer gjort på 1930-tallet og på 1960-tallet. Dette gjelder f.eks. flytting av innvendig dør, trapp, wc, peis og taksenking. I tiden fra dagens eier overtok eiendommen (1997) er det gjort omfattende arbeid med sikte på tilbakeføring av mange av de inngrepene som er gjort innvendig i bygget, samtidig som alle tekniske installasjoner er erstattet og omfattende brannvarslingsanlegg er installert.